Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży
Postanowienia ogólne: niniejsze warunki sprzedaży określają standardowe zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę FOBAR Andrzej Podczerwiński, z siedzibą w Krakowie. Ul. Klimeckiego 14, nazwanej poniżej SPRZEDAJĄCYM i dotyczą wszystkich ofert cenowych i sprzedaży, o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie. SPRZEDAJĄCEGO nie obowiązują sprzeczne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia KUPUJĄCEGO, nawet jeśli SPRZEDAJĄCY nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń.
1. Ceny i oferty
Ceny określone w ofertach, cennikach, katalogach i potwierdzeniach zamówień są podawane w polskich złotych i są cenami netto, tzn. nie obejmują podatku VAT. Cena towaru nie obejmuje także kosztów dostawy, jakie KUPUJĄCY musi ponieść, o ile nie ustalono inaczej. Ceny, oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być uznane za ofertę w rozumieniu art.66 ust.1 Kodeksu cywilnego. Niniejszy katalog unieważnia wszystkie poprzednie ceny katalogowe. Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w katalogach, prospektach i innych publikacjach przekazywanych przez SPRZEDAJĄCEGO mogą być modyfikowane bez uprzedzenia. Zastrzega się możliwość dokonania zmian technicznych, konstrukcyjnych, kolorystycznych towarów. SPRZEDAJĄCY ma również prawo do wycofania danego produktu z katalogu bez podania przyczyny.
2. Zamówienia
Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę, adres i NIP KUPUJĄCEGO, asortyment, ilość i numer produktu, adres dostawy towaru i termin płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu KUPUJĄCEGO. Zamówienie musi zostać potwierdzone przez SPRZEDAJĄCEGO w ciągu 7 dni roboczych pisemnie. SPRZEDAJĄCY może przyjąć zamówienie w całości lub w części wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Brak potwierdzenia w terminie 7 dni roboczych jest równoznaczny z nie przyjęciem zamówienia.
Jeżeli w ciągu 24 godzin od potwierdzenia zamówienia KUPUJĄCY nie anuluje go, transakcja zostaje zawarta. Anulowanie złożonego i potwierdzonego zamówienia przez KUPUJĄCEGO winno nastąpić pisemnie i możliwe jest tylko na drodze dwustronnego uzgodnienia potwierdzonego przez SPRZEDAJĄCEGO na piśmie. W szczególnych przypadkach SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów manipulacyjnych związanych z anulowaniem zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest do wpłacenia przedpłaty w wysokości wskazanej na potwierdzeniu zamówienia (na konto SPRZEDAJĄCEGO), o ile taki wymóg wystąpił. Jeżeli KUPUJĄCY nie dokonał przedpłaty za zamówiony towar lub istnieje uzasadniona obawa, że KUPUJĄCY nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia. O niemożności realizacji całości lub części transakcji, KUPUJĄCY zostanie zawiadomiony pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Zawiadomienie to jest równoznaczne z odstąpieniem przez SPRZEDAJĄCEGO od całości lub części zawartej umowy (umowne prawo odstąpienia).
SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezrealizowanego zamówienia zgodnie z warunkami oferty lub potwierdzeniem zamówienia, o ile zostało to spowodowane przyczynami obiektywnymi niezależnymi od SPRZEDAJĄCEGO i jego partnerów handlowych, a ich działania były realizowane z należytą starannością i zgodnie z procedurami wymaganymi w handlu krajowym i międzynarodowym. O zagrożeniach realizacji zamówienia SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany informować na bieżąco KUPUJĄCEGO.
3. Dostawa
Stosowane są następujące sposoby dostawy towaru:
• loco magazyn Fobar – oznaczający, że towar jest wysyłany na koszt KUPUJĄCEGO,
• dostawa gratis – oznaczający, że koszty dostawy ponosi SPRZEDAJĄCY.
Wszystkie przesyłki dostarczone zostaną na adres podany w potwierdzeniu zamówienia. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za fakt błędnie podanego przez KUPUJĄCEGO adresu. Za ponowne zlecenie dostawy lub jej przekierowanie w firmie spedycyjnej KUPUJĄCY ponosi dodatkowe koszty zależne od oferty firmy spedycyjnej, której towar został przekazany. Nie istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru, chyba że SPRZEDAJĄCY postanowi inaczej. Towar uważa się za dostarczony z chwilą faktycznego przekazania KUPUJĄCEMU.
4. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia każdorazowo podany jest w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku opóźniania odbioru towaru z winy KUPUJĄCEGO w stosunku do terminu z potwierdzenia zamówienia, SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na zamówiony towar z biegnącym terminem płatności przy jednoczesnym postawieniu towaru do dyspozycji KUPUJĄCEGO lub wysłaniu towaru do siedziby KUPUJĄCEGO na jego koszt.
W przypadku gdy dostawa towaru do odbiorcy ma nastąpić za pośrednictwem firmy spedycyjnej, wówczas za wywiązanie się z terminu realizacji przez SPRZEDAJĄCEGO – o ile nie ustalono inaczej – przyjmuje się dzień, w którym SPRZEDAJĄCY dokonał w firmie spedycyjnej zlecenia dostawy towaru do miejsca wskazanego przez KUPUJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY zastrzega, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zwłokę w doręczeniu przedmiotu dostawy przez firmę spedycyjną, jednakże dołoży wszelkich starań poprzez monitorowanie dostawy, aby była ona dostarczona zgodnie z potwierdzonymi przez SPRZEDAJĄCEGO warunkami dostawy.SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy towaru w przypadku zaległości płatniczych ze strony KUPUJĄCEGO na rzecz innych podmiotów w obrocie gospodarczym lub zalegania z odbiorem lub płatnością wcześniej zamówionego towaru. Dostawa może również zostać wstrzymana w wyniku powzięcia przez SPRZEDAJĄCEGO istotnej informacji o prawdopodobieństwie nie wywiązania się ze zobowiązań przez KUPUJĄCEGO (np. gdy KUPUJĄCY jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników). Sytuacje te są traktowane jako opóźnienie dostawy z winy KUPUJĄCEGO i w takich przypadkach SPRZEDAJĄCY może żądać od KUPUJĄCEGO uregulowania zapłaty za całość zamówienia.
5. Warunki płatności
Stosowane są następujące formy płatności podane w potwierdzeniu zamówienia:

  • przedpłata na podstawie faktury pro forma – realizowana przy złożeniu zamówienia (warunkuje jego realizację) lub przed odbiorem towaru (warunkuje dostawę towaru),
  • przelew– przelew na konto SPRZEDAJĄCEGO.
    W potwierdzeniu zamówienia SPRZEDAJĄCY określa termin dokonania zapłaty. Datą wykonania świadczenia przez KUPUJĄCEGO jest data wpływu należności na rachunek SPRZEDAJĄCEGO. Prawo własności towaru przechodzi na KUPUJĄCEGO w chwili uzyskania przez SPRZEDAJĄCEGO pełnej zapłaty za towar, w terminach określonych przez SPRZEDAJĄCEGO (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 Kodeksu cywilnego). Jeżeli KUPUJĄCY nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas SPRZEDAJĄCY może według uznania wyegzekwować należność na drodze sądowej lub odebrać dostarczony i niezapłacony towar. SPRZEDAJĄCY może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość tego towaru jest niższa od kwoty zapłaty, którą KUPUJĄCY powinien uiścić za otrzymany towar.
    Jeżeli KUPUJĄCY ma zwłokę w płatnościach należnych na podstawie więcej niż jednej faktury, SPRZEDAJĄCY ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez KUPUJĄCEGO z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 § 1Kodeksu cywilnego. Jednocześnie SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia KUPUJĄCEGO od wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. KUPUJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub innych porozumieniach handlowych uważane są za skuteczne.

6. Gwarancje i reklamacje
SPRZEDAJĄCY udziela co najmniej 1 roku gwarancji na zakupiony towar, zgodnie z warunkami gwarancji. Użytkowanie wyrobu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania oraz naprawy i przeróbki we własnym zakresie czy uszkodzenia powstałe z winy użytkownika nie podlegają gwarancji. Brak właściwej konserwacji produktu może również powodować utratę gwarancji, konieczne jest stosowanie się do zaleceń i wskazówek SPRZEDAJĄCEGO zawartych w karcie gwarancyjnej, będącej załącznikiem do faktury VAT.
W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji czy wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od wad lub też obniżyć jego wartość. O widocznych przy odbiorze przesyłki uszkodzeniach lub brakach ilościowych należy natychmiast poinformować kuriera dostarczającego towar oraz sporządzić w obecności kuriera stosowny protokół, wpisując charakter dostrzegalnych uszkodzeń w protokole oraz na liście przewozowym wraz z brakami ilościowymi i opisem uszkodzenia, po czym natychmiast telefonicznie poinformować o tym fakcie SPRZEDAJĄCEGO. W terminie do 30 dni roboczych SPRZEDAJĄCY powiadomi na piśmie KUPUJACEGO o uwzględnieniu bądź odmowie uwzględnienia reklamacji, jak również w przypadku jej uwzględnienia o sposobie i terminie jej wykonania. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji KUPUJĄCY obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi SPRZEDAJĄCY, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu formy dostawy uszkodzonego towaru.
W przypadku konieczności odesłania reklamowanego towaru KUPUJĄCY zobowiązany jest do dostarczenia towaru w oryginalnym opakowaniu lub zapakowaniu go w taki sposób, aby towar nie uległ dalszemu uszkodzeniu. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku niewłaściwego lub niestarannego zapakowania towaru. W przypadku zwrotu towaru do SPRZDAJĄCEGO za wszelkie uszkodzenia  wywołane niewłaściwym zapakowaniem przez KUPUJĄCEGO odpowiada KUPUJĄCY i może on zostać obciążony kosztami naprawy zwracanego towaru,. KUPUJĄCY traci uprawniania z tytułu gwarancji w sytuacji, gdy towar uległ znacznemu uszkodzeniu z powodu niewłaściwego zapakowania, zabezpieczenia lub przechowywania towaru przez KUPUJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY nie jest odpowiedzialny za ewentualne powstałe koszty związane z przygotowaniem towaru do odebrania (np. związane z demontażem towaru, opakowaniem towaru, itp.). Zobowiązania SPRZEDAJĄCEGO, które wynikają z gwarancji ograniczają się do kwoty, która łącznie nie przekracza ceny samego towaru. SPRZEDAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu działań reklamacyjnych i opóźnień dostaw, m.in. za utratę zysku czy straty pośrednie. W sprawach dotyczących odpowiedzialności SPRZEDAJĄCEGO za wady sprzedanego towaru stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem niniejszego ustępu.

 

7. Ochrona danych osobowych
Akceptując niniejsze OWS KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SPRZEDAJĄCEGO oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez SPRZEDAJĄCEGO działalnością gospodarczą. KUPUJĄCEMU przysługują wszelkie uprawnienia wynikające w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.