Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Fobar Andrzej Podczerwiński z siedzibą w Krakowie, ul. Klimeckiego 14, e-mail: fobar@fobar.plPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania ofert handlowych będących odpowiedzią na kierowane przez Panią/Pana zapytania, w celu wykonania umowy, w celu realizacji obowiązków prawnych w tym podatkowych oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celu przygotowania oferty, w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych będą pracownicy, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne, podwykonawcy, firmy transportowe, kurierzy, biuro rachunkowe.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania oferty, w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą przechowywane przez okres potrzebny do opracowania i przedstawienia oferty albo wykonywania umowy, a po jego upływie:

  • do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z umowy (np. obsługi reklamacyjnej).
  • do czasu wypełnienia ciążących na nas obowiązków (np. wynikających z przepisów podatkowych lub księgowych)
  • do czasu umożliwienia archiwizacji wszelkich ustaleń technicznych i innych, powziętych w trakcie opracowywania ofert jak też w trakcie czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty oraz wykonania umowy.

Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.